Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

• összhangban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel,
• és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályaival

1. Általános kérdések
A jelen Általános szerződési feltételek meghatározzák az akcion.hu, illetve akcionk.hu weboldalak felhasználásának feltételeit. A honlap szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve azon bármilyen cselekmény véghezvitelével a felhasználó/fogyasztó tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes személy, aki az oldal illetve az üzemeltető szolgáltatásait igénybe veszi, a honlapon keresztül kupont vásárol, hírlevélre feliratkozik, vagy bármilyen cselekményt végez, ide értve, de nem kizárólagosan fórumon vagy chat szobában történő bejegyzést. Amennyiben a jelen feltételekben foglaltakat a felhasználó nem kívánja elfogadni, abban az esetben nem jogosult a szolgáltatások igénybe vételére.
A jelen felhasználási feltéteket a honlap üzemeltetője (OBG-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégneve: OBG-Hungary Kft., székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 60., nyilvántartó cégbíróság és cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-149553, bankszámlaszám: 10701180-66743325-51100005, adószám: 23486337-2-13) bármikor jogosult módosítani. A felhasználók az esetleges módosításokat saját felelősségükre követik nyomon, illetve tárolják. Az üzemeltető magára nézve a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Közösségi vásárlásra vonatkozó etikai kódexét tekinti kötelezőnek, ami a www.szek.hu weboldalon hozzáférhető. Tárhelyszolgáltató: Host Europe GmbH., székhelye: Germany, Huerth 50354, Daimlerstr 9-11, info@server4you.net, Adószám: DE187370678, Commercial register number: HRB 42945

2. Az akcion.hu oldal működése
Honlapunk egy közösségi vásárlási lehetőséget nyújtó oldal, ahol szolgáltatásként nyújtjuk annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó felhasználók kedvezményesen vásárolják meg különböző szolgáltatások kedvezményes árú igénybe vételének lehetőségét, azaz járulékos szerződéseket közvetítünk. A honlapon keresztül kötött szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül, mely a felhasználó/fogyasztó részére fizetési kötelezettséget von maga után, és mely nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az üzemeltető a megkötött szerződést saját számára rögzíti, azonban az iktatásra nem kerül, és a fogyasztó/felhasználó számára utóbb nem hozzáférhető. Adatbeviteli hibákat a fogyasztó/felhasználó a megrendelés során tudja saját számítógépén keresztül korrigálni, úgy hogy a bevitt adatokat ellenőrzi, és kijavítja, illetve ha a remdszer nem engedi továbbjutni, azt ismételten ellenőrzi, és javítja.
Az üzemeltető a honlapon szereplő ajánlatokat bármikor egyoldalúan jogosult módosítani, amit a felhasználók tudomásul vesznek. Az oldal ajánlataihoz való hozzáférés, azok megtekintése ingyenes. Az internetes hozzáférés költségeit, és mindennemű kockázatát a felhasználó viseli. Az oldal szolgáltatásait kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyek jogosultak igénybe venni.


3. A vásárlás folyamata
A felhasználónak külön regisztrációra nincs szüksége az oldalon történő vásárláshoz. A vásárlásra a „Megveszem” gombra kattintással kerül sor, aminek megnyomását követően a felhasználó közli e-mail címét, és választ a fizetési lehetőségek között, azaz bankkártyával, vagy átutalással fizethet. Amennyiben a felhasználó az átutalással történő fizetési feltételt választja, vállalja, hogy két napon belül átutalja a vásárlás ellenértékét a megadott következő számlaszámra, a közlemény rovatban a vásárlási azonosító feltüntetésével. A „Megveszem” gombra kattintást követően a vásárlási folyamat felhasználó/fogyasztó általi végigvezetése, az adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése a felhasználóra/fogyasztóra nézve fizetési kötelezettséget keletkeztet, melyre a felhasználó/fogyasztó figyelmét az utolsó lépés előtt ismételten felhívjuk. A honlapon keresztül történő szerződéskötés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a felek ráutaló magatartással kötnek szerződést. A szerződés nem minősül iktatott szerződésnek, illetve utóbb papír alapon nem hozzáférhető.
Bankkártyás fizetés esetén a menüpontra történő kattintást követően a banki weboldalra történik meg az átirányítás, ahol a weboldalon szereplő adatok megadásával teljesíthető a fizetés.
A közvetített szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a felhasználó engedélyezze az üzemeltető által küldött adminisztrációs, és információs e-mailek kézbesítését azon címre, melyet a vásárlás során adott meg.
Az akcion.hu oldalon vásárolt akcion-voucherek többirányú szolgáltatásra jogosító utalványok, nem csak arra a szolgáltatásra váltható be amire a vásárlás során igenyelte a felhasználó, az csak egy lehetőség az akcion.hu portfólióában található kuponok közül. Az utalványt bármikor át lehet cserélni/váltani másik a portfólióban található szolgáltatásra, a beváltási határidőn belül.

 

4. A szolgáltatás igénybe vételének folyamata
A felhasználó a honlapon történő kupon megvásárlását követően az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásról e-mailben értesítést kap, amit egy általa kinyomtatott kuponnal tud igénybe venni. A kupon az abban megjelölt érvényességi időn belül használható fel. A felhasználó a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően köteles a szolgáltatónak jelezni, hogy a kupont kívánja beváltani. A kupon elfogadásáért kizárólag a szolgáltató tartozik felelősséggel, tekintettel arra, hogy az üzemeltetőnek arra ráhatása nincs. A szolgáltatásról a számlát, illetve bizonylatot a szolgáltató állítja ki a felhasználó számára. A fel nem használt, illetve csak részben felhasznált kuponokat sem a szolgáltató, sem az üzemeltető nem fizeti vissza. Az elvesztett, vagy ellopott, egyéb módon megsemmisült kuponokért sem a szolgáltató, sem az üzemeltető nem vállal felelősséget.

5. Felelősségi kérdések
Az üzemeltető a kuponok ellenértékén vásárolt szolgáltatások, áruk minőségéért, színvonaláért, teljesítéséért semmiféle felelősséget, kellék-, vagy termékszavatosságot, jótállást nem vállal, ugyanis azokért a hatályos jogszabályok alapján az üzemeltető nem köteles helytállni, felelőssége kizárt, amit a felhasználó tudomásul vesz. Egyes szolgáltatások természetükből adódóan veszélyesek lehetnek, (pl. léghajózás, ejtőernyős ugrás, stb.), amit a felhasználók saját felelősségükre vesznek igénybe. A szolgáltatások igénybe vételéért, vagy annak elmaradáséért az üzemeltető mindennemű felelőssége kizárt.
A kupon megvásárlásából, és felhasználásából eredő mindennemű kockázatot a felhasználó vállal. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a honlap és a hozzá kapcsolódó egyéb esetleges oldalak folytonos és hibamentes működéséért vagy vírusmentességéért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldal látogatása során megkárosodott eszközökkel kapcsolatos semminemű kárért.

6. Adatkezelés
Az üzemeltető adatkezelési tevékenységet végez, melynek során biztosítja a felhasználók magánszférájának védelmét. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető a weboldalon keresztül tudomásukra jutott adatokat kezelje, jogszabályi keretek között a hatóságoknak átadja, és a weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára. A felhasználók hozzájárulása kiterjed arra is, hogy az üzemeltető az e-mail címeket azonos, vagy hasonló tevékenységi körű szolgáltatók, üzemeltetők számára ingyenesen, vagy visszterhesen átadja, abból a célból, hogy a felhasználók további kedvezményes közösségi vásárlási lehetőségekről értesülhessenek.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult a weboldalon a fórumokat, chat szobát felügyelni, és moderálni.
A felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető által a honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév,vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelmeérdekében végzett fraud-monitoring.

7. Szellemi tulajdon
A felhasználók tudomásul veszik, hogy a teljes weboldal és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

8. Az elállási jog gyakorlásának folyamata és következményei
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20.§ alapján a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási jogot a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja, az alábbi nyilatkozat-minta alkalmazásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.

Nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállása esetén töltse ki és küldje vissza postai úton vagy e-mailben aláírva, beszkennelve)

Címzett: OBG-Hungary Kft.
székhely/postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 60.
e-mail cím:
fax/telefon:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási /felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
-szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja,
-Fogyasztó(k) neve:
-Fogyasztók(k) címe:
-Fogyasztó(k) aláírása:
-Kelt:

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi. Az üzemeltető a szolgáltató partnernél ellenőrzi, hogy a kupon nem került felhasználásra, és tájékoztatja a szolgáltatót, hogy a felhasználó/fogyasztó elállt a szerződéstől. Ha a felhasználó/fogyasztó eláll a szerződéstől, abban az esetben a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal egyező módon. A fogyasztó kifejezett beleegyezése esetén az üzemeltető vállalkozó más visszatérítési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát például az alábbi esetekben:
-a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
-olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

9. Panaszkezelés
A fogyasztók/felhasználók esetleges panaszait igyekszünk minden esetben gyorsan, megegyezés útján, peren kívül kezelni. Panaszt az üzemeltetőhöz e-mailben, vagy postai levélben, írásban intézhet, amit minden esetben kivizsgálunk, és annak eredményéről, az esetleges következményekről, esetleges eltérő álláspontunkról a fogyasztó/felhasználó számára nyolc (8) napon belül tájékoztatást adunk. Elutasítás esetén tájékoztatást adunk arról, hogy a panaszával a felhasználó mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

10. A fogyasztóvédelmi vitás ügyekben illetékes békéltető testület elérhetősége:
Panaszaival békéltető testülethez fordulhat a fogyasztó/felhasználó, melynek elérhetősége: Pest Megyei Békéltető Testület, Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240    

Közzétéve: 2014.10.10