Adatkezelés

Adatvédelmi Szabályzat
 
Az OBG Hungary Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a OBG-Hungary Kft. a jelen Szabályzat közzétételével biztosítja a Felhasználók számára annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.
 
Az OBG-Hungary Kft a Felhasználók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
 
A regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a OBG Hungary Kft jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához.
 
2. A kezelt személyes adatok köre
 
Az OBG-Hungary KFt. által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következő: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó a Weboldalra történt bejelentkezést követően bármikor módosíthatja.
 
3.  Az adatkezelés célja
 
A OBG-Hungary Kft. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.
 
A Felhasználónek a regisztráció során tett vagy regisztráció nélküli kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén az OBG-Hungary Kft. jogosult a Felhasználó személyes adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a Felhasználói igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.
 
A hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére a OBG-Hungary Kft. időről-időre hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Weboldallal kapcsolatos információkról. A hírlevelet a Felhasználónak bármikor lehetősége van lemondani a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a személyes fiók beállításainak módosításával.
 
A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az akcionk.hu a weboldalon keresztül tudomására jutott, a Felhasználó által megadott személyes adataikat (ide értve különösen, de nem kizárólagosan nevüket, e-mail címüket) kezelje. Az adatkezelési hozzájárulás az érintettek részéről kifejezetten kiterjed arra is, hogy az adatkezelő az adatokat azonos, vagy hasonló tevékenységi körű szolgáltatóknak számára ingyenesen vagy visszterhesen átadja abból a célból, hogy a Felhasználók további kedvezményes közösségi vásárlási lehetőségekről értesülhessenek. Ennek során kizárólag a felhasználó e-mail címe adható át.


Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő biztosítja a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmet. Ez kiterjed arra is, hogy a tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


 
4. Az adatkezelés időtartama
 
A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Felhasználó az info@akcionk.hu email címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.
 
Az OBG-Hungary a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti.